درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع ورق فولادی - یکشنبه 30 خرداد 1395

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید 0.18 رول 1000 چین 3410 3290
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.18 رول 1000 چین 3370 3250
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.18 رول 1000 چین 3390 3270
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.18 رول 1000 چین 3370 3250
ورق گالوانیزه 0.18 شیت 2000 1000 هند 3020
ورق گالوانیزه 0.2 رول 1000 چین 3050
ورق گالوانیزه 0.22 رول 1000 چین 2950 2830
ورق گالوانیزه 0.22 رول 1000 هند 2970
ورق گالوانیزه 0.25 رول 1000 چین 2880 2760
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید 0.25 رول 1000 چین 3280 3160
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.25 رول 1000 چین 3280 3160
ورق گالوانیزه 0.25 رول 1000 هند 2890
ورق گالوانیزه 0.25 شیت 2000 1000 هند 2790
ورق گالوانیزه 0.28 رول 1000 امارات 2735
ورق گالوانیزه 0.29 شیت 2000 1000 هند 2910
ورق گالوانیزه 0.3 رول 1250 سمنان 2540
ورق گالوانیزه 0.3 رول 1000 چین 2785 2665
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید 0.3 رول 1000 چین 3175 3055
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.3 رول 1000 چین 3125 3005
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.3 رول 1000 چین 3125 3005
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.3 رول 1000 چین 3125 3005
ورق گالوانیزه 0.33 شیت 2000 1000 هند 2770
ورق گالوانیزه 0.33 رول 1000 امارات 2735
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1000 چین 2745 2625
روق روغنی 0.36 رول 1000 قزاق 2100
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 سمنان 2560
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 چین 2725 2605
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 2670 2640
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 شهر کرد 2760 2720
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1250 سمنان 2500
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 چین 2540 2420
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 هند 2590
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید 0.47 رول 1000 چین 3210
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.47 رول 1000 چین 2940 2820
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.47 رول 1000 چین 2920 2820
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.47 رول 1000 چین 2920 2800
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی 0.47 رول 1000 چین 2890 2770
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال 0.47 رول 1000 چین 2890 2770
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته 0.47 رول 1000 چین 2920 2820
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید 0.47 رول 1250 چین 2940 2820
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.47 رول 1250 چین 2890 2770
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.47 رول 1250 چین 2890 2770
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی 0.47 رول 1250 چین 2890 2770
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال 0.47 رول 1250 چین 2920 2800
ورق گالوانیزه 0.48 رول 1250 امارات 2480
روق روغنی 0.5 رول 1000 هفت الماس 2400
روق روغنی 0.5 رول 1250 هفت الماس 2300
روق روغنی 0.5 رول 1000 قزاق 2100
روق روغنی 0.5 رول 1250 قزاق 2100
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 سمنان 2490
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 چین 2520 2400
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 چین 2520 2400
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 2480 2450
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 2500 2470
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهر کرد 2520 2480
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهر کرد 2520 2480
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هند 2540
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 چین 2520 2400
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 چین 2520 2400
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 2480 2450
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 هند 2520
ورق گالوانیزه 0.58 رول 1250 امارات 2480
روق روغنی 0.6 رول 1000 هفت الماس 2220
روق روغنی 0.6 رول 1250 هفت الماس 2220
روق روغنی 0.6 رول 1000 قزاق 2100
روق روغنی 0.6 رول 1250 قزاق 2100
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 سمنان 2490
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 چین 2520 2400
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 چین 2520 2400
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 2480 2450
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 2500 2470
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهر کرد 2520 2480
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهر کرد 2520 2480
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هند 2520
روق روغنی 0.7 رول 1250 هفت الماس 2100
روق روغنی 0.7 رول 1000 قزاق 1940
روق روغنی 0.7 رول 1250 قزاق 1940
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 سمنان 2450
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 چین 2490 2370
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 2460 2430
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 2440 2410
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهر کرد 2450
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهر کرد 2490 2430
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 امارات 2460
روق روغنی 0.8 رول 1000 هفت الماس 2100
روق روغنی 0.8 رول 1000 قزاق 1940
روق روغنی 0.8 رول 1250 قزاق 1940
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 سمنان 2450
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 سمنان 2450
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 چین 2440 2320
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 چین 2460 2340
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 قزاق 2440
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 2440 2410
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 2480 2450
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهر کرد 2490 2430
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهر کرد 2490 2450
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 امارات 2440
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 امارات 2440
روق روغنی 0.9 رول 1000 هفت الماس 2100
روق روغنی 0.9 رول 1000 قزاق 1940
روق روغنی 0.9 رول 1250 قزاق 1940
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 سمنان 2410
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 2440 2410
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 2440 2410
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهر کرد 2490 2430
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهر کرد 2490 2430
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هند 2450
روق روغنی 1 رول 1000 هفت الماس 2100
روق روغنی 1 رول 1250 قزاق 1940
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 سمنان 2410
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 چین 2480 2360
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 چین 2440 2320
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس 2460 2430
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس 2460 2430
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 شهر کرد 2470 2410
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 شهر کرد 2490 2430
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 امارات 2460
ورق گالوانیزه 1.2 رول 1250 سمنان 2430
روق روغنی 1.25 رول 1000 قزاق 1940
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 چین 2480 2380
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 چین 2480 2380
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 2440 2410
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 2480 2450
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهر کرد 2490 2430
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهر کرد 2510 2450
روق روغنی 1.5 رول 1000 هفت الماس 2100
روق روغنی 1.5 رول 1000 قزاق 1940
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 سمنان 2470
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 چین 2570 2450
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس 2490 2460
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس 2490 2460
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 شهر کرد 2550 2490
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 شهر کرد 2550 2490
روق روغنی 1.8 رول 1000 قزاق 1940
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 1780
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان 1630
ورق سیاه 12 رول 1250 گیلان 1630
ورق سیاه 15 رول 1500 گیلان 1630
روق روغنی 2 رول 1000 هفت الماس 2200
روق روغنی 2 رول 1250 قزاق 1940
ورق سیاه 2 رول 1250 روس 1770
ورق سیاه 2 رول 1000 قزاق 1770
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 چین 2590 2450
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس 2490 2460
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس 2490 2460
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 شهر کرد 2550 2490
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 شهر کرد 2550 2490
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 امارات 2570
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه 1770
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 چین 2760 2660
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 چین 2760 2640
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس 2620 2590
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هفت الماس 2570 2540
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 کره 2610
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 کره 2610
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هند 2780
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 امارات 2730
ورق سیاه 3 st37 رول 1250 روس 1770
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه 1740
ورق گالوانیزه 3 رول 1000 چین 2900 2700
ورق گالوانیزه 3 رول 1250 چین 2900 2780
ورق گالوانیزه 3 رول 1000 کره 2880
ورق گالوانیزه 3 رول 1250 کره 2880
ورق گالوانیزه 3 رول 1000 هند 2930
ورق گالوانیزه 3 رول 1250 هند 2930
ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد مبارکه 1800
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه 1740
ورق گالوانیزه 4 رول 1000 چین 2840 2720
ورق گالوانیزه 4 رول 1250 چین 3000 2880
ورق سیاه 4.8 رول 1000 فولاد مبارکه 1800
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه 1750
ورق سیاه 8 شیت 6000 1500 فولاد مبارکه 1760
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان 1630