لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران قیمت انواع ورق فولادی - دوشنبه 27 دی 1395 - سامانه آهن ۲۰  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع ورق فولادی - دوشنبه 27 دی 1395

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.18 رول 1000 چین 4070 3950
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.18 رول 1000 چین 4070 3950
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.18 رول 1000 چین 4090
ورق گالوانیزه 0.18 شیت 2000 1000 هند 3220
ورق گالوانیزه 0.22 رول 1000 چین 4350 4400
ورق گالوانیزه 0.25 رول 1000 چین 4050 3930
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید 0.25 رول 1000 چین 3840 3720
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.25 رول 1000 چین 3840 3720
ورق گالوانیزه 0.3 رول 1000 چین 3670 3550
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.3 رول 1000 چین 3690 3570
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.3 رول 1000 چین 3690 3570
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.3 رول 1000 چین 3760 3640
ورق گالوانیزه 0.33 شیت 2000 1000 هند 3320
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1000 چین 3530 3410
روق روغنی 0.36 رول 1000 قزاق 2170
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 چین 3450 3330
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 3350 3320
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 شهر کرد 3390 3350
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 چین 3400 3310
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 هند 3580
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.47 رول 1000 چین 3680 3560
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.47 رول 1000 چین 3600 3480
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی 0.47 رول 1000 چین 3680 3560
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال 0.47 رول 1000 چین 3660 3540
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته 0.47 رول 1000 چین 2920
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.47 رول 1250 چین 3740 3700
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.47 رول 1250 چین 3740 3700
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.47 رول 1250 چین 3770 3720
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی 0.47 رول 1250 چین 3920 3800
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال 0.47 رول 1250 چین 3740 2780
روق روغنی 0.5 رول 1000 هفت الماس 3150
روق روغنی 0.5 رول 1250 هفت الماس 3150
روق روغنی 0.5 رول 1000 قزاق 2170
روق روغنی 0.5 رول 1250 قزاق 2170
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 چین 3270 3180
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 چین 0 3210
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 3270 3240
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 3290 3260
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهر کرد 3280 3240
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهر کرد 3300 3260
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 چین 0 3250
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 چین 0 3150
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 3270 3240
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 هند 33000
روق روغنی 0.6 رول 1000 هفت الماس 2900
روق روغنی 0.6 رول 1250 هفت الماس 2900
روق روغنی 0.6 رول 1000 قزاق 2170
روق روغنی 0.6 رول 1250 قزاق 2170
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 چین 3170 3050
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 چین 3170 3050
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 قزاق 3280
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 3160 3130
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 3160 3130
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهر کرد 3170 3130
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهر کرد 3170 3130
روق روغنی 0.7 رول 1250 هفت الماس 3050
روق روغنی 0.7 رول 1000 قزاق 2750
روق روغنی 0.7 رول 1250 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 چین 3230 3110
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 3140 3110
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 3120 3090
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهر کرد 3160 3120
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهر کرد 3120 3080
روق روغنی 0.8 رول 1000 هفت الماس 2750
روق روغنی 0.8 رول 1000 قزاق 2760
روق روغنی 0.8 رول 1250 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 چین 2450 2350
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 چین 2490
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 3090 3060
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 2510
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهر کرد 3160 3080
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهر کرد 3160 3120
روق روغنی 0.9 رول 1000 هفت الماس 2750
روق روغنی 0.9 رول 1000 قزاق 2750
روق روغنی 0.9 رول 1250 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 3090 3060
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 3060 3030
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهر کرد 3120 3080
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهر کرد 3070 3030
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هند 2460
روق روغنی 1 رول 1000 هفت الماس 2770
روق روغنی 1 رول 1250 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 چین 2330
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس 3060 3030
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس 3100 3070
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 شهر کرد 3120 3030
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 شهر کرد 3140 3100
روق روغنی 1.25 رول 1000 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 چین 2490
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 3070 3040
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 3090 3060
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهر کرد 3080 3040
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهر کرد 3120 3080
روق روغنی 1.5 رول 1000 هفت الماس 2100
روق روغنی 1.5 رول 1000 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 شهر کرد 3160 3120
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 شهر کرد 3180 3140
روق روغنی 1.8 رول 1000 قزاق 2750
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 2215
روق روغنی 2 رول 1000 هفت الماس 2890
روق روغنی 2 رول 1250 قزاق 2700
ورق سیاه 2 رول 1250 روس 2245
ورق سیاه 2 رول 1000 قزاق 2245
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 شهر کرد 3160 3120
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 شهر کرد 3160 3120
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 چین 3520 3400
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 چین 2800
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس 3610 3580
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هفت الماس 3530 3500
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هند 2810
ورق سیاه 3 st37 رول 1250 روس 2250
ورق سیاه 3 رول 1250 فولاد مبارکه 2220
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه 2170
ورق گالوانیزه 3 رول 1250 چین 3820 3700
ورق گالوانیزه 3 رول 1250 کره 3520
ورق گالوانیزه 3 رول 1250 هند 3900 3820
ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد مبارکه 2200
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه 2210
ورق سیاه 4.8 رول 1000 فولاد مبارکه 2210
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه 2210
ورق سیاه 8 شیت 6000 1500 فولاد مبارکه 2225