درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع ورق فولادی - پنجشنبه 5 اسفند 1395

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.18 رول 1000 چین 3920 3800
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.18 رول 1000 چین 3920 3800
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.18 رول 1000 چین 3920 3800
ورق گالوانیزه 0.22 رول 1000 چین 3800 3680
ورق گالوانیزه 0.25 رول 1000 چین 3520 3400
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفید 0.25 رول 1000 چین 3670 35750
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.25 رول 1000 چین 3690 3570
ورق گالوانیزه 0.3 رول 1000 چین 3420 3300
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.3 رول 1000 چین 3520 3400
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.3 رول 1000 چین 3570 3450
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.3 رول 1000 چین 3570 3450
ورق گالوانیزه 0.3 رول 1000 هند 3550
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1000 چین 3370 3250
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1250 هند 3450
روق روغنی 0.36 رول 1000 قزاق 2170
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 چین 3320 3200
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 3280 3250
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 شهر کرد 3390 3250
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 قزاق 3230
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 چین 3270 3150
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 قزاق 3160
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1250 قزاق 3150
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.47 رول 1000 چین 3610 3490
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.47 رول 1000 چین 3570 3540
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی 0.47 رول 1000 چین 3800 3680
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال 0.47 رول 1000 چین 3520 3400
ورق گالوانیزه رنگی چینی قهوه ای سوخته 0.47 رول 1000 چین 3800 3500
ورق گالوانیزه رنگی چینی نارنجی 0.47 رول 1250 چین 3670 3550
ورق گالوانیزه رنگی چینی پرتقالی 0.47 رول 1250 چین 3740 3500
ورق گالوانیزه رنگی چینی قرمز 0.47 رول 1250 چین 3770 3550
ورق گالوانیزه رنگی چینی آبی 0.47 رول 1250 چین 3920 3660
ورق گالوانیزه رنگی چینی سفال 0.47 رول 1250 چین 3800 3550
روق روغنی 0.5 رول 1000 هفت الماس 3150
روق روغنی 0.5 رول 1250 هفت الماس 3150
روق روغنی 0.5 رول 1000 قزاق 2170
روق روغنی 0.5 رول 1250 قزاق 2170
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 چین 3260 3140
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 چین 0 3120
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 3140 3110
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 3140 3110
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهر کرد 3190 3150
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهر کرد 3190 3150
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 قزاق 3130 3110
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 قزاق 3150 3110
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 چین 0 3100
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 چین 0 3100
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 3140 3110
روق روغنی 0.6 رول 1000 هفت الماس 2900
روق روغنی 0.6 رول 1250 هفت الماس 2900
روق روغنی 0.6 رول 1000 قزاق 2170
روق روغنی 0.6 رول 1250 قزاق 2170
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 چین 3190 3070
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 چین 3160 3040
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 قزاق 3280
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 3110 3080
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهر کرد 3180 3140
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهر کرد 3150 3110
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هند 3170
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 قزاق 3140
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 قزاق 3140
روق روغنی 0.7 رول 1250 هفت الماس 3050
روق روغنی 0.7 رول 1000 قزاق 2750
روق روغنی 0.7 رول 1250 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 چین 3230 3110
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 3110 3080
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهر کرد 3140 3080
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهر کرد 3160 3120
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 قزاق 3120 3080
روق روغنی 0.8 رول 1000 هفت الماس 2750
روق روغنی 0.8 رول 1000 قزاق 2760
روق روغنی 0.8 رول 1250 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 چین 2450 2350
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 چین 2490
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 3090 3060
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 2510
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهر کرد 3165 3125
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهر کرد 3165 3125
روق روغنی 0.9 رول 1000 هفت الماس 2750
روق روغنی 0.9 رول 1000 قزاق 2750
روق روغنی 0.9 رول 1250 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 3080 3050
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 3100 3070
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهر کرد 3145 3080
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهر کرد 3090 3030
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هند 2460
روق روغنی 1 رول 1000 هفت الماس 2770
روق روغنی 1 رول 1250 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس 3070 3040
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس 3100 3070
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 شهر کرد 3145 3050
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 شهر کرد 3145 3100
روق روغنی 1.25 رول 1000 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 3050 3040
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهر کرد 3180 3140
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهر کرد 3180 3140
روق روغنی 1.5 رول 1000 هفت الماس 2100
روق روغنی 1.5 رول 1000 قزاق 2750
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس 3080 3050
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس 3110 3060
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 شهر کرد 3195 3120
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 شهر کرد 3195 3140
روق روغنی 1.8 رول 1000 قزاق 2750
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 2460
روق روغنی 2 رول 1000 هفت الماس 2890
روق روغنی 2 رول 1250 قزاق 2700
ورق سیاه 2 رول 1250 روس 2245
ورق سیاه 2 رول 1000 قزاق 2285
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس 3100 3070
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس 3130 3100
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 شهر کرد 3195 3120
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 شهر کرد 3170 3120
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس 3330 3300
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هفت الماس 3530 3500
ورق سیاه 3 st37 رول 1250 روس 2250
ورق سیاه 3 رول 1250 فولاد مبارکه 2285
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه 2260
ورق گالوانیزه 3 رول 1250 کره 3520
ورق گالوانیزه 3 رول 1250 هند 3850
ورق گالوانیزه 3 رول 1000 هند 3800
ورق گالوانیزه 300 رول 1250 چین 3650 2330
ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد مبارکه 2260
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه 2260
ورق سیاه 4.8 رول 1000 فولاد مبارکه 2275
ورق گالوانیزه 400 رول 1250 چین 3870 3750
ورق گالوانیزه 400 رول 1000 چین 3920 3800
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه 2305
ورق گالوانیزه 500 رول 1250 چین 4120 4000
ورق گالوانیزه 500 رول 1000 چین 4220 4100
ورق سیاه 8 شیت 6000 1500 فولاد مبارکه 2440