درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع رابیتس - یکشنبه 30 خرداد 1395

نوع رابیتس وزن چشمه ستون تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
400 3 9 ایران رابیتس 1550
450 3 9 ایران رابیتس 1650
490 3 11 ایران رابیتس 1800
560 3 11 ایران رابیتس 1900
630 3 11 ایران رابیتس 2050
500 3 13 ایران رابیتس 1950
550 3 13 ایران رابیتس 2000
620 3 13 ایران رابیتس 2150
700 3 13 ایران رابیتس 2350
740 3 13 ایران رابیتس 2500
800 3 13 ایران رابیتس 2600
910 3 13 ایران رابیتس 2900
1030 3 13 ایران رابیتس 3200
1080 3 13 ایران رابیتس 3350
1200 3 13 ایران رابیتس 3750
400 3 9 کارخانه مسعود 1560
420 3 9 کارخانه مسعود 1610
510 3 9 کارخانه مسعود 1760
590 3 9 کارخانه مسعود 1960
600 2 11 کارخانه مسعود 2060
650 2 11 کارخانه مسعود 2110
770 2 11 کارخانه مسعود 2410
810 2 11 کارخانه مسعود 2510
600 2 13 کارخانه مسعود 2060
650 3 13 کارخانه مسعود 2210
720 3 13 کارخانه مسعود 2410
760 3 13 کارخانه مسعود 2510
820 3 13 کارخانه مسعود 2710
860 3 13 کارخانه مسعود 2810
900 2 13 کارخانه مسعود 2860
950 3 13 کارخانه مسعود 3010
980 3 13 کارخانه مسعود 3110
1080 3 13 کارخانه مسعود 3310
1110 3 13 کارخانه مسعود 3410
1280 3 13 کارخانه مسعود 3910