درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع رابیتس - پنجشنبه 5 اسفند 1395

نوع رابیتس وزن چشمه ستون تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
400 3 9 ایران رابیتس 23000
460 3 9 ایران رابیتس 23500
490 3 11 ایران رابیتس 18000
500 3 11 ایران رابیتس 26500
660 3 11 ایران رابیتس 28500
670 3 11 ایران رابیتس 29500
500 3 13 ایران رابیتس 28500
580 3 13 ایران رابیتس 30000
670 3 11 ایران رابیتس 29500
700 3 13 ایران رابیتس 30500
740 3 13 ایران رابیتس 31500
790 3 13 ایران رابیتس 24500
820 3 13 ایران رابیتس 35000
920 3 13 ایران رابیتس 36000
1050 3 13 ایران رابیتس 40500
1170 3 13 ایران رابیتس 45500
1230 3 13 ایران رابیتس 48500
400 3 9 کارخانه مسعود 23100
450 3 9 کارخانه مسعود 23600
500 3 9 کارخانه مسعود 24600
590 3 9 کارخانه مسعود 25600
600 2 13 کارخانه مسعود 28600
650 2 11 کارخانه مسعود 29600
700 2 13 کارخانه مسعود 30600
820 2 13 کارخانه مسعود 33600
600 2 13 کارخانه مسعود 28600
650 3 13 کارخانه مسعود 29600
680 3 13 کارخانه مسعود 23100
740 3 13 کارخانه مسعود 31000
820 3 13 کارخانه مسعود 33600
840 3 13 کارخانه مسعود 36100
920 3 13 کارخانه مسعود 376000
960 2 13 کارخانه مسعود 39100
980 3 13 کارخانه مسعود 39600
1050 3 13 کارخانه مسعود 41600
1130 3 13 کارخانه مسعود 44100
1220 3 13 کارخانه مسعود 50600