درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع مش - یکشنبه 30 خرداد 1395

نوع مش ضخامت چشمه ابعاد تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
6 10*10 فولاد صنعت 2150
6 15*15 فولاد صنعت 2150
6 20*20 فولاد صنعت 2150
6 25*25 فولاد صنعت 2150
6 30*30 فولاد صنعت 2150
8 10*10 فولاد صنعت 2060
8 15*15 فولاد صنعت 2060
8 20*20 فولاد صنعت 2060
8 25*25 فولاد صنعت 2060
8 30*30 فولاد صنعت 2060
10 10*10 فولاد صنعت 2060
10 15*15 فولاد صنعت 2060
10 20*20 فولاد صنعت 2060
10 25*25 فولاد صنعت 2060
10 30*30 فولاد صنعت 2060
12 10*10 فولاد صنعت 2090
12 15*15 فولاد صنعت 2090
12 20*20 فولاد صنعت 2090
12 25*25 فولاد صنعت 2090
12 30*30 فولاد صنعت 2090
14 10*10 فولاد صنعت 2110
14 15*15 فولاد صنعت 2110
14 20*20 فولاد صنعت 2110
14 25*25 فولاد صنعت 2110
14 30*30 فولاد صنعت 2110