درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع مش - دوشنبه 9 اسفند 1395

نوع مش ضخامت چشمه ابعاد تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
6 10*10 تامین اهن ایران 1910
6 15*15 تامین اهن ایران 1910
6 20*20 تامین اهن ایران 1910
6 25*25 تامین اهن ایران 1910
6 30*30 تامین اهن ایران 1910
8 10*10 تامین اهن ایران 1880
8 15*15 تامین اهن ایران 1880
8 20*20 تامین اهن ایران 1880
8 25*25 تامین اهن ایران 1880
8 30*30 تامین اهن ایران 1880
10 10*10 تامین اهن ایران 1890
10 15*15 تامین اهن ایران 1890
10 20*20 تامین اهن ایران 1890
10 25*25 تامین اهن ایران 1890
10 30*30 تامین اهن ایران 1890
12 10*10 تامین اهن ایران 1950
12 15*15 تامیت اهن ایران 1950
12 20*20 تامین اهن ایران 1950
12 25*25 تامین اهن ایران 1950
12 30*30 تامین اهن ایران 1950
14 10*10 تامین اهن ایران 2000
14 15*15 تامین اهن ایران 2000
14 20*20 تامین اهن ایران 2000
14 25*25 تامین اهن ایران 2000
14 30*30 تامین اهن ایرا ن 2000