درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع تیرآهن - شنبه 5 تیر 1395

نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
12 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 229000
14 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 232000
16 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 292000
18 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 345000
20 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 617000
22 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 720000
24 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 852000
27 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 985000
30 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 1205000
20 IPE کره شاخه 444000
22 IPE کره شاخه 566000
24 IPE کره شاخه 776000
27 IPE کره شاخه 936000
30 IPE کره شاخه 1126000
8 IPE ترک شاخه 167000
10 IPE ترک شاخه 223000
12 IPE ترک شاخه 215000
14 IPE ترک شاخه 200000
24 IPE ترک شاخه 695000
27 IPE ترک شاخه 855000
30 IPE ترک شاخه 1040000
14 IPE یزد شاخه 231000
16 IPE یزد شاخه 280000
18 IPE یزد شاخه 335000
20 IPE یزد شاخه 440000