درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع تیرآهن - دوشنبه 9 اسفند 1395

نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
12 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 243000
14 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 18600
16 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 18300
18 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 18450
20 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 23800
22 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 23200
24 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 23800
27 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 23600
30 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 1235000
20 IPE کره شاخه 465000
22 IPE کره شاخه 540000
24 IPE کره شاخه 775000
27 IPE کره شاخه 935000
30 IPE کره شاخه 1120000
8 IPE ترک شاخه 165000
10 IPE ترک شاخه 223000
12 IPE ترک شاخه 215000
14 IPE ترک شاخه 196000
24 IPE ترک شاخه 690000
27 IPE ترک شاخه 940000
30 IPE ترک شاخه 106500
14 IPE یزد شاخه 227000
16 IPE یزد شاخه 310000
18 IPE یزد شاخه 395000
20 IPE یزد شاخه 488000