درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع تیرآهن - یکشنبه 30 خرداد 1395

نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
12 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 231000
14 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 238000
16 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 294000
18 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 351000
20 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 610000
22 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 713000
24 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 850000
27 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 979000
30 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 1220000
20 IPE کره شاخه 455000
22 IPE کره شاخه 577000
24 IPE کره شاخه 777000
27 IPE کره شاخه 936000
30 IPE کره شاخه 1130000
8 IPE ترک شاخه 167000
10 IPE ترک شاخه 223000
12 IPE ترک شاخه 213000
14 IPE ترک شاخه 200000
24 IPE ترک شاخه 710000
27 IPE ترک شاخه 868000
30 IPE ترک شاخه 1040000
14 IPE یزد شاخه 233000
16 IPE یزد شاخه 286000
18 IPE یزد شاخه 348000
20 IPE یزد شاخه 460000