درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع تیرآهن - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
14 12 متری اهواز شاخه 192300
14 6 متری اهواز شاخه 137300
16 IPE 12 متری اهواز شاخه 239300
16 6 متری اهواز شاخه 174300
14 IPE آرین شاخه 235000
16 IPE آرین شاخه 295000
18 IPE آرین شاخه 355000
20 IPE آرین شاخه 485000
22 IPE آرین شاخه 590000
24 IPE آرین شاخه 719000
14 IPE تبریز شاخه 218000
27 IPE ترک شاخه 968000
24 IPE ترک سبک شاخه 775000
12 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 230000
14 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 248000
16 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 308000
18 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 365000
20 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 600000
22 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 687000
24 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 827000
27 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 980000
30 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 1240000
20 IPE روس شاخه 518000
30 IPE روس شاخه 791000
14 IPE کرمانشاه شاخه 197000
14 IPE ماهان شاخه 198000
20 IPE کره شاخه 480000
22 IPE کره شاخه 580000
24 IPE کره شاخه 733000
27 IPE کره شاخه 918000
30 IPE کره شاخه 1145000
12 IPE ترک شاخه 225000
14 IPE ترک شاخه 208000
24 IPE ترک شاخه 705000
27 IPE ترک شاخه 845000
30 IPE ترک شاخه 1050000
14 IPE یزد شاخه 256000
16 IPE یزد شاخه 317000
18 IPE یزد شاخه 375000
20 IPE یزد شاخه 495000