درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع تیرآهن - یکشنبه 18 بهمن 1394

نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
14 12 متری اهواز شاخه 192300
14 6 متری اهواز شاخه 137300
16 IPE 12 متری اهواز شاخه 239300
16 6 متری اهواز شاخه 174300
16 IPE آرین شاخه 255000
18 IPE آرین شاخه 342000
20 IPE آرین شاخه 468000
22 IPE آرین شاخه 568000
14 IPE تبریز شاخه 218000
27 IPE ترک شاخه 968000
24 IPE ترک سبک شاخه 775000
12 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 230000
14 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 236000
16 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 290000
18 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 337000
20 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 592000
22 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 692000
24 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 812000
27 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 982000
30 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 1205000
20 IPE روس شاخه 518000
25 IPE روس شاخه 835000
14 IPE کرمانشاه شاخه 223000
20 IPE کره شاخه 502000
22 IPE کره شاخه 617000
24 IPE کره شاخه 801000
27 IPE کره شاخه 961000
30 IPE کره شاخه 1152000