درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع میلگرد - یکشنبه 30 خرداد 1395

نوع میلگرد سایز استاندارد طول تولید حالت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 A2 فولاد قزوین شاخه 1512
10 A2 پارس آرمان شاخه 1512
10 A2 آناهیتا گیلان شاخه 1590
10 A2 ابهر شاخه 1515
10 A2 ظفر بناب شاخه 1590
10 A2 درپاد تبریز شاخه 1585
10 A2 سیرجان شاخه 1595
10 A3 امیرکبیر خزر شاخه 1620
10 A2 الیگودرز کلاف 1670
10 A2 شیراز کلاف 1700
10 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1730
10 A2 نطنز کلاف 1655
10 A3 نطنز کلاف 1690
10 A3 شاهرود شاخه 1690
10 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1580
10 A3 گلستان کلاف 1710
10 A3 گلستان شاخه 1650
10 A2 آریان فولاد شاخه 1565
10 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1710
10 A2 کیان کاشان شاخه 1530
12 A3 ذوب آهن شاخه 1600
12 A2 فولاد قزوین شاخه 1512
12 A2 پارس آرمان شاخه 1512
12 A3 آناهیتا گیلان شاخه 1570
12 A2 ابهر شاخه 1515
12 A2 پرشین فولاد شاخه 1665
12 A3 ظفر بناب شاخه 1550
12 A3 درپاد تبریز شاخه 1535
12 A2 سیرجان شاخه 1575
12 A3 امیرکبیر خزر شاخه 1560
12 A2 شیراز کلاف 1700
12 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1610
12 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1585
12 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1560
12 A3 گلستان کلاف 1710
12 A3 گلستان شاخه 1620
12 A2 آریان فولاد شاخه 1565
12 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1580
12 A3 هیربد زرندیه شاخه 1560
12 A2 کیان کاشان شاخه 1530
14 A3 ذوب آهن شاخه 1575
14 A3 کوثر اهواز شاخه 1550
14 A3 آناهیتا گیلان شاخه 1540
14 A3 ابهر شاخه 1510
14 A3 پرشین فولاد شاخه 1565
14 A3 ظفر بناب شاخه 1550
14 A3 درپاد تبریز شاخه 1535
14 A2 سیرجان شاخه 1575
14 A3 امیرکبیر خزر شاخه 1520
14 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1520
14 A2 شیراز کلاف 1700
14 A3 آریا ذوب شاخه 1485
14 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1530
14 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1555
14 A3 شاهرود شاخه 1585
14 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1530
14 A3 گلستان شاخه 1620
14 A3 آریان فولاد شاخه 1535
14 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
14 A3 هیربد زرندیه شاخه 1530
16 A3 ذوب آهن شاخه 1560
16 A3 کوثر اهواز شاخه 1550
16 A3 آناهیتا گیلان شاخه 1540
16 A3 ابهر شاخه 1510
16 A3 پرشین فولاد شاخه 1495
16 A3 ارگ تبریز شاخه 1490
16 A3 ظفر بناب شاخه 1550
16 A3 درپاد تبریز شاخه 1535
16 A2 سیرجان شاخه 1575
16 A3 امیرکبیر خزر شاخه 1520
16 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1520
16 A2 شیراز کلاف 1700
16 A3 آریا ذوب شاخه 1485
16 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1530
16 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1550
16 A3 شاهرود شاخه 1520
16 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1530
16 A3 گلستان شاخه 1620
16 A3 آریان فولاد شاخه 1535
16 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 1580
16 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
16 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
16 A3 جهان فولاد غرب شاخه 1490
18 A3 ذوب آهن شاخه 1520
18 A3 آناهیتا گیلان شاخه 1540
18 A3 ابهر شاخه 1510
18 A3 پرشین فولاد شاخه 1495
18 A3 ارگ تبریز شاخه 1490
18 A3 ظفر بناب شاخه 1550
18 A3 درپاد تبریز شاخه 1535
18 A2 سیرجان شاخه 1575
18 A3 امیرکبیر خزر شاخه 1520
18 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1520
18 A3 شیراز شاخه 1520
18 A3 آریا ذوب شاخه 1490
18 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1505
18 A3 شاهرود شاخه 1520
18 A3 گلستان شاخه 1620
18 A3 آریان فولاد شاخه 1535
18 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 1550
18 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
18 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
18 A3 جهان فولاد غرب شاخه 1460
20 A3 ذوب آهن شاخه 1530
20 A3 آناهیتا گیلان شاخه 1540
20 A3 ابهر شاخه 1510
20 A3 پرشین فولاد شاخه 1495
20 A3 ارگ تبریز شاخه 1490
20 A3 ظفر بناب شاخه 1550
20 A3 درپاد تبریز شاخه 1535
20 A2 سیرجان شاخه 1575
20 A3 امیرکبیر خزر شاخه 1520
20 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1520
20 A3 آریا ذوب شاخه 1500
20 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
20 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1525
20 A3 شاهرود شاخه 1520
20 A3 گلستان شاخه 1620
20 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
20 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
20 A3 جهان فولاد غرب شاخه 1480
22 A3 ذوب آهن شاخه 1520
22 A3 آناهیتا گیلان شاخه 1540
22 A3 ابهر شاخه 1510
22 A3 پرشین فولاد شاخه 1495
22 A3 ارگ تبریز شاخه 1490
22 A3 ظفر بناب شاخه 1550
22 A3 درپاد تبریز شاخه 1535
22 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1520
22 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
22 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1505
22 A3 شاهرود شاخه 1520
22 A3 گلستان شاخه 1620
22 A3 آذر فولاد امین شاخه 1530
22 A3 آریان فولاد شاخه 1535
22 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
22 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
25 A3 ذوب آهن شاخه 1530
25 A3 آناهیتا گیلان شاخه 1540
25 A3 ابهر شاخه 1510
25 A3 پرشین فولاد شاخه 1495
25 A3 ارگ تبریز شاخه 1490
25 A3 ظفر بناب شاخه 1550
25 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1520
25 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
25 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1510
25 A3 شاهرود شاخه 1520
25 A3 گلستان شاخه 1620
25 A3 آذر فولاد امین شاخه 1530
25 A3 آریان فولاد شاخه 1535
25 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
25 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
28 A3 ذوب آهن شاخه 1520
28 A3 ظفر بناب شاخه 1550
28 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1520
28 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
28 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1505
28 A3 آذر فولاد امین شاخه 1530
28 A3 آریان فولاد شاخه 1535
28 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
30 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
30 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 1600
32 A3 ذوب آهن شاخه 1580
32 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1520
32 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
32 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1505
32 A3 آذر فولاد امین شاخه 1530
36 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1620
36 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
40 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1620
40 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1550
5.5 چین (بندر امام) کلاف 1780
6.5 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1730
6.5 A2 نطنز کلاف 1710
6.5 A1 گلستان کلاف 1730
6.5 چین (بندر امام) کلاف 1740
8 A2 کوثر اهواز کلاف 1710
8 A2 فولاد قزوین شاخه 1582
8 A2 پارس آرمان شاخه 1582
8 A2 آناهیتا گیلان شاخه 1610
8 A2 ظفر بناب شاخه 1615
8 A2 درپاد تبریز شاخه 1655
8 A2 الیگودرز کلاف 1670
8 A2 یزد (احرامیان) کلاف 1675
8 A2 نطنز کلاف 1655
8 A3 نطنز کلاف 1690
8 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1600
8 A3 گلستان کلاف 1710
8 A3 گلستان کلاف 1710