درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع میلگرد - پنجشنبه 5 اسفند 1395

نوع میلگرد سایز استاندارد طول تولید حالت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 A2 آناهیتا گیلان شاخه 16000
10 A2 ابهر شاخه 15000
10 A2 ظفر بناب شاخه 1735
10 A2 درپاد تبریز شاخه 1595
10 A2 سیرجان شاخه 1630
10 A3 امیرکبیر خزر شاخه 16050
10 A2 الیگودرز کلاف 1680
10 A2 پولاد نورد شیراز کلاف 1680
10 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1730
10 A2 نطنز کلاف 1630
10 A3 نطنز کلاف 1640
10 A3 شاهرود شاخه 1680
10 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1550
10 A3 گلستان کلاف 1700
10 A3 گلستان شاخه 1640
10 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 1550
10 A2 آریان فولاد شاخه 1525
10 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1710
10 A2 کیان کاشان شاخه 1520
12 A3 ذوب آهن شاخه 18900
12 A3 آناهیتا گیلان شاخه 15700
12 A2 ابهر شاخه 15120
12 A2 پرشین فولاد شاخه 1570
12 A3 ظفر بناب شاخه 1625
12 A3 درپاد تبریز شاخه 1545
12 A2 سیرجان شاخه 1610
12 A3 امیرکبیر خزر شاخه 17800
12 A2 پولاد نورد شیراز کلاف 1680
12 A3 پولاد نورد شیراز شاخه 1620
12 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1610
12 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1585
12 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1540
12 A3 گلستان کلاف 1690
12 A3 گلستان شاخه 1600
12 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 1520
12 A2 آریان فولاد شاخه 1525
12 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1580
12 A3 هیربد زرندیه شاخه 1560
12 A2 کیان کاشان شاخه 1520
14 A3 ذوب آهن شاخه 18900
14 A3 آناهیتا گیلان شاخه 15700
14 A3 ابهر شاخه 15150
14 A3 پرشین فولاد شاخه 16620
14 A3 ارگ تبریز شاخه 1500
14 A3 ظفر بناب شاخه 1590
14 A3 درپاد تبریز شاخه 1545
14 A2 سیرجان شاخه 1580
14 A3 امیرکبیر خزر شاخه 17800
14 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1519
14 A2 پولاد نورد شیراز کلاف 1680
14 A3 آریا ذوب شاخه 1610
14 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1550
14 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1560
14 A3 شاهرود شاخه 1535
14 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1510
14 A3 گلستان شاخه 1600
14 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 1520
14 A3 آریان فولاد شاخه 1500
14 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1520
14 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
16 A3 ذوب آهن شاخه 19300
16 A3 آناهیتا گیلان شاخه 15700
16 A3 ابهر شاخه 15150
16 A3 ارگ تبریز شاخه 1500
16 A3 ظفر بناب شاخه 1590
16 A3 درپاد تبریز شاخه 1545
16 A2 سیرجان شاخه 1580
16 A3 امیرکبیر خزر شاخه 17800
16 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1519
16 A2 پولاد نورد شیراز کلاف 1680
16 A3 آریا ذوب شاخه 1610
16 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
16 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1530
16 A3 شاهرود شاخه 1535
16 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1510
16 A3 گلستان شاخه 1600
16 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 1520
16 A3 آریان فولاد شاخه 1500
16 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 1585
16 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1520
16 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
16 A3 جهان فولاد غرب شاخه 1500
18 A3 ذوب آهن شاخه 18400
18 A3 آناهیتا گیلان شاخه 15700
18 A3 ابهر شاخه 15150
18 A3 پرشین فولاد شاخه 16620
18 A3 ارگ تبریز شاخه 1500
18 A3 ظفر بناب شاخه 1590
18 A3 درپاد تبریز شاخه 1545
18 A2 سیرجان شاخه 1580
18 A3 امیرکبیر خزر شاخه 1495
18 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1519
18 A3 پولاد نورد شیراز شاخه 1610
18 A3 آریا ذوب شاخه 1610
18 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1510
18 A3 شاهرود شاخه 1535
18 A3 گلستان شاخه 1600
18 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 1520
18 A3 آریان فولاد شاخه 1500
18 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 1560
18 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
18 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
18 A3 جهان فولاد غرب شاخه 1500
20 A3 ذوب آهن شاخه 18400
20 A3 آناهیتا گیلان شاخه 17200
20 A3 ابهر شاخه 15150
20 A3 پرشین فولاد شاخه 16620
20 A3 ارگ تبریز شاخه 1500
20 A3 ظفر بناب شاخه 1590
20 A3 درپاد تبریز شاخه 1545
20 A2 سیرجان شاخه 1580
20 A3 امیرکبیر خزر شاخه 1495
20 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1519
20 A3 آریا ذوب شاخه 1610
20 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
20 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1515
20 A3 شاهرود شاخه 1535
20 A3 گلستان شاخه 1600
20 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 1520
20 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 18400
20 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
20 A3 جهان فولاد غرب شاخه 1500
22 A3 ذوب آهن شاخه 18400
22 A3 آناهیتا گیلان شاخه 17200
22 A3 ابهر شاخه 16750
22 A3 ارگ تبریز شاخه 1500
22 A3 ظفر بناب شاخه 1590
22 A3 درپاد تبریز شاخه 1545
22 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1519
22 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
22 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1510
22 A3 شاهرود شاخه 1535
22 A3 گلستان شاخه 1600
22 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 1520
22 A3 آریان فولاد شاخه 1500
22 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 18400
22 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
25 A3 ذوب آهن شاخه 18400
25 A3 آناهیتا گیلان شاخه 17200
25 A3 ابهر شاخه 16750
25 A3 ارگ تبریز شاخه 1500
25 A3 ظفر بناب شاخه 1590
25 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1519
25 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
25 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1515
25 A3 شاهرود شاخه 1535
25 A3 گلستان شاخه 1600
25 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 1520
25 A3 آریان فولاد شاخه 1500
25 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 18400
25 A3 هیربد زرندیه شاخه 1500
28 A3 ظفر بناب شاخه 1590
28 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1519
28 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
28 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1515
28 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 1520
28 A3 آریان فولاد شاخه 1500
30 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
30 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 1600
32 A3 نیشابور (فولاد خوزستان) شاخه 1519
32 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1520
32 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1515
32 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 1520
36 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1620
36 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1510
40 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 1620
40 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 1550
5.5 چین (بندر امام) کلاف 1760
6.5 A3 یزد (احرامیان) شاخه 1730
6.5 A2 نطنز کلاف 1700
6.5 A1 گلستان کلاف 1730
6.5 چین (بندر امام) کلاف 1750
8 A2 آناهیتا گیلان شاخه 16100
8 A2 ظفر بناب شاخه 1735
8 A2 درپاد تبریز شاخه 1615
8 A2 سیرجان شاخه 1670
8 A2 الیگودرز کلاف 1650
8 A2 یزد (احرامیان) کلاف 1640
8 A2 نطنز کلاف 1630
8 A3 نطنز کلاف 1640
8 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 1585
8 A3 گلستان کلاف 1700
8 A3 گلستان کلاف 1690
8 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 1570