درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع نبشی - دوشنبه 15 شهریور 1395

نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
3 40*40 1-فولاد ناب تبریز 6 1650
4 40*40 1-فولاد ناب تبریز 6 1630
4 45*45 1-فولاد ناب تبریز 6 1650
5 45*45 1-فولاد ناب تبریز 6 1670
3 50*50 1-فولاد ناب تبریز 6 1640
4 50*50 1-فولاد ناب تبریز 6 1610
5 50*50 1-فولاد ناب تبریز 6 1620
6 50*50 1-فولاد ناب تبریز 6 1640
3 60*60 1-فولاد ناب تبریز 6 1640
4 60*60 1-فولاد ناب تبریز 6 1620
5 60*60 1-فولاد ناب تبریز 6 1610
6 60*60 1-فولاد ناب تبریز 6 1610
5 63*63 1-فولاد ناب تبریز 6 1650
6 63*63 1-فولاد ناب تبریز 6 1650
5 70*70 1-فولاد ناب تبریز 6 1650
6 70*70 1-فولاد ناب تبریز 6 1640
7 70*70 1-فولاد ناب تبریز 6 1650
5 75*75 1-فولاد ناب تبریز 6 1650
6 75*75 1-فولاد ناب تبریز 6 1670
6 80*80 1-فولاد ناب تبریز 6 1630
7 80*80 1-فولاد ناب تبریز 6 1630
8 80*80 1-فولاد ناب تبریز 6 1620