درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع نبشی - دوشنبه 9 اسفند 1395

نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
4 40*40 فولاد ناب تبریز 6 18900
4 45*45 فولاد ناب تبریز 6 19000
5 45*45 فولاد ناب تبریز 6 17650
3 50*50 فولاد ناب تبریز 6 18000
4 50*50 فولاد ناب تبریز 6 17370
5 50*50 فولاد ناب تبریز 6 18850
6 50*50 فولاد ناب تبریز 6 18400
3 60*60 فولاد ناب تبریز 6 18100
4 60*60 فولاد ناب تبریز 6 18000
5 60*60 فولاد ناب تبریز 6 18400
6 60*60 فولاد ناب تبریز 6 18300
3 63*63 فولاد ناب تبریز 6 18900
4 63*63 فولاد ناب تبریز 6 19000
5 70*70 فولاد ناب تبریز 6 17650
6 70*70 فولاد ناب تبریز 6 18000
5 70*70 فولاد ناب تبریز 6 17370
6 75*75 فولاد ناب تبریز 6 18850
5 75*75 فولاد ناب تبریز 6 18400
6 80*80 فولاد ناب تبریز 6 18100
7 80*80 فولاد ناب تبریز 6 18000
5 80*80 فولاد ناب تبریز 6 18400