نوع ورق رنگ ورق ضخامت ورق نوع بسته طول ورق عرض ورق تولید کننده تاریخ قیمت کارخانه قیمت بنگاه
گالوانیزه -- 0.30 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 0.35 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 0.40 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 32,500 32,800
گالوانیزه -- 0.45 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 31,300 31,600
گالوانیزه -- 0.45 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 31,300 31,600
گالوانیزه -- 0.50 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 31,900 32,200
گالوانیزه -- 0.50 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 32,100 32,400
گالوانیزه -- 0.55 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 31,900 322,000
گالوانیزه -- 0.60 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 31,700 32,000
گالوانیزه -- 0.60 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 31,900 32,200
گالوانیزه -- 0.70 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 31,100 31,400
گالوانیزه -- 0.80 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 31,000 31,300
گالوانیزه -- 0.80 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 31,200 31,500
گالوانیزه -- 0.90 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 30,500 30,800
گالوانیزه -- 0.90 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 30,700 31,000
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 30,600 30,900
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 30,700 31,000
گالوانیزه -- 1.25 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 30,900 31,200
گالوانیزه -- 1.25 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 31,000 31,200
گالوانیزه -- 1.50 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 31,000 31,300
گالوانیزه -- 1.50 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 30,900 31,200
گالوانیزه -- 2.00 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 30,700 31,000
گالوانیزه -- 2.50 رول -- 1000 هفت الماس 1396/02/10 32,750 33,050
گالوانیزه -- 2.50 رول -- 1250 هفت الماس 1396/02/10 32,750 33,050
گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول -- 1000 چین 1396/02/10 37,000 38,250
گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول -- 1000 چین 1396/02/10 37,000 38,250
گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.18 رول -- 1000 چین 1396/02/10 36,500 37,750
گالوانیزه رنگی سفید 0.18 رول -- 1000 چین 1396/02/10 36,500 37,750
گالوانیزه رنگی سفید 0.30 -- -- 1000 چین 1396/02/10 33,400 34,650
گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول -- 1000 چین 1396/02/10 33,400 34,650
گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول -- 1000 چین 1396/02/10 33,500 34,650
گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول -- 1000 چین 1396/02/10 33,300 34,550
گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول -- 1000 چین 1396/02/10 34,000 35,250
گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول -- 1000 چین 1396/02/10 33,500 34,750
گالوانیزه -- 0.40 رول -- 1000 قزاق 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 0.50 رول -- 1000 قزاق 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 0.60 رول -- 1000 قزاق 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 0.70 رول -- 1250 قزاق 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1000 قزاق 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1250 قزاق 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 1.25 رول -- 1000 قزاق 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 1.50 رول -- 1250 قزاق 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 2.00 رول -- 1250 قزاق 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 0.45 رول -- 1000 امارات 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 1.00 رول -- 1250 امارات 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 2.00 رول -- 1000 امارات 1396/02/10 37,500 33,200
گالوانیزه -- 2.50 رول -- 1000 امارات 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 0.2 رول -- 1000 چین 1396/02/10 37,300 38,750
گالوانیزه -- 22 رول -- 1000 چین 1396/02/10 35,600 36,850
گالوانیزه -- 25 رول -- 1000 چین 1396/02/10 33,400 34,650
گالوانیزه -- 0.30 رول -- 1000 چین 1396/02/10 33,100 34,250
گالوانیزه -- 0.35 رول -- 1000 چین 1396/02/10 32,800 34,050
گالوانیزه -- 0.40 رول -- 1000 چین 1396/02/10 32,600 33,850
گالوانیزه -- 0.45 رول -- 1000 چین 1396/02/10 32,250 33,450
گالوانیزه -- 0.50 رول -- 1000 چین 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 0.60 رول -- 1000 چین 1396/02/10 32,450 33,700
گالوانیزه -- 1.50 رول -- 1000 چین 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 2.00 رول -- 1250 چین 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 2.50 رول -- 1250 چین 1396/02/10 0 0
گالوانیزه -- 300 رول -- 1000 چین 1396/02/10 0 36,050
گالوانیزه رنگی قرمز 47 رول -- 1250 چین 1396/02/10 34,400 35,650
گالوانیزه رنگی نارنجی 47 رول -- 1250 چین 1396/02/10 34,200 35,450
گالوانیزه رنگی سفال 47 رول -- 1000 چین 1396/02/10 33,500 34,750
گالوانیزه رنگی پرتقالی 47 رول -- 1000 چین 1396/02/10 34,000 35,250
گالوانیزه رنگی سفید 47 رول -- 1000 چین 1396/02/10 35,800 37,050
گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 37 رول -- 1000 چین 1396/02/10 34,800 36,050
گالوانیزه رنگی آبی 47 رول -- 1250 چین 1396/02/10 36,100 37,350
گالوانیزه رنگی پرتقالی 47 رول -- 1250 چین 1396/02/10 34,700 33,500
گالوانیزه رنگی سفید 47 رول -- 1250 چین 1396/02/10 35,300 36,550
گالوانیزه رنگی نارنجی 47 رول -- 1000 چین 1396/02/10 33,900 35,150
گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 47 رول -- 1000 چین 1396/02/10 34,700 3,595