درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

سرب

 

سرباز عنصرهای شیمیایی واسطه در جدول تناوبی است. سرب همچنین در رده فلزها قرار دارد. این فلز تشعشعات هسته‌ای را عبور نمی‌دهد. سرب در طبیعت به شکل کانی به نام گالن (سیستم تبلور کوبیک یا مکعبی) یافت می‌گردد.

سرب عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Pb و عدد اتمی ۸۲ وجود دارد. سرب عنصری سنگین، سمی و چکش خوار است که دارای رنگ خاکستری کدری می‌باشد. هنگامیکه تازه تراشیده شده سفید مایل به آبی است اما در معرض هوا به رنگ خاکستری تیره تبدیل می‌شود. از سرب در سازه‌های ساختمانی، خازنهای اسید سرب، ساچمه و گلوله استفاده شده و نیز بخشی از آلیاژهای لحیم، پیوتر و آلیاژهای گدازپذیر می‌باشد. سرب سنگین‌ترین عنصر پایدار است.

سرب فلزی است براق، انعطاف پذیر، بسیار نرم، شدیداً چکش خوار و به رنگ سفید مایل به آبی که از خاصیت هدایت الکتریکی پایینی برخوردار می‌باشد. این فلز حقیقی به شدت در برابر پوسیدگی مقاومت می‌کند و به همین علت از آن برای نگهداری مایعات فرسایشگر (مثل اسید سولفوریک) استفاده می‌شود. با افزودن مقادیر خیلی کمی آنتیموان یا فلزات دیگر به سرب می‌توان آنرا سخت نمود

 

1- تولید سرب و ترکیبات آن

1-1 استخراج از معادن سرب سرب از سنگ معدن گالن (PbS)، سروسیت (PbCO3) و آنژلسیت

(PbSO4) تولید و سایر فراورده های آن از سرب خالص بدست می آیند. گالن مهمترین منبع اولیه استخراج

سرب است که بیشتر به صورت ذخیره همراه با سایر کانی هایی که حاوی روی هستند وجود دارد. 07%

تولیدات سرب اولیه از مخلوط سنگ معدن های سرب و روی بدست می آید. سنگ های معدن عمدتا حاوی

07% سرب و 07 % روی می باشند.

2-1 ذوب و پاالیش سرب سرب ذوب شده از کنسانتره(مواد تغلیظ شده) تولید می شود. محصول این

مرحله سرب اولیه است. بازیابی سرب از پس ماندهای حاوی سرب هم انجام می شودکه محصول آن سرب

ثانویه می باشد. مواد خام برای تولید سرب ثانویه، پس ماندهای تولید شده در حین فرایند های صنعتی و پس

ماندهای بازیافت شده بویژه از باطری های سربی قدیمی می باشند.

2-مصارف سرب و ترکیبات آن  

اکسید سرب مهمترین ترکیب سرب جهت استفاده در حالت های خالص،آلیاژی یا به صورت ترکیبات شیمیایی می باشدکه عمدتا به صورت پودری و دانهای استفاده می شود.

فلز نرم و سنگین سرب در ساخت ص فحههای باطر ی، یاتاقان، حروف چاپ، حفاری، لولههای سربی، مخازن

آب، تهیه اسید سولفوریک، ورقه های سربی، اتومبیل سازی، آلیاژ (برنز و مفرغ)، مهمات ، لحیمکاری، حروف

چاپی، غالف کابل ها ، رنگ، شیشه، سر امیک، کاشی، الستیک، پالستیک، حفاری، لباس های حفاظتی مقاوم

در برابر اشعه استفاده می شود.آرسنات سرب در تولید حشره کش و نیترات و کرومات سرب به عنوان

ماده رنگی استفاده می شوند.به طور کلی بیشترین مصرف فلز سرب در بخش ترابری و الكتریكی میباشد.

 2-1صنایع باطری سازینزدیک دو سوم سرب مصرفی صرف تولید باطریهای اسیدی مورد استفاده در

 اتومبیلها، ماشینآالت، کشتیها، سیستمهای برق اضطراری) بیمارستانها، شبكههای عظیم کامپیوتری و

ارتباطی( میشود. تولید باطری های الكتریكی باالترین مصرف سرب را به خود اختصاص داده است. در این

صنعت سرب فلزی ) آلیاژ سرب- آنتی موان( و اکسیدهای آن به نسبت مساوی مصرف می شود. در ساخت

باطری، سرب به صورت آلیاژ در ساخت میله و لوله و سیم مصرف می شود در حالی که اکسیدهای آن از جمله

لیتاژ، اکسید سرب قرمز (Pb3O4) و یا اکسیدهای خاکستری تیره آن (PbO2) به عنوان مواد فعال سازنده

صفحات مورد استفاده قرار می گیرد.

تجارت باطری بیشترین میزان سرب دنیا را به خود اختصاص داده است به طوریكه با افزایش تعداد اتومبیل ها در

جهان، تجارت باطری از رشد ثابت در حد 6 درصد برخوردار است، با این حال میزان سرب و ترکیبات سرب

مصرفی در دیواره ها، شبكه و پوشش باتری ها به طور مداوم رو به کاهش بوده است. علت این امر افزایش بهره

وری، کاهش سرب مصرفی و افزایش عمر باطری ها بوده است. صنایع باطری سازی مهمترین منبع تولید سرب

ثانویه محسوب می شوند. بیش از 07% سرب مصرف شده در باطری سازی در پاالیش ثانویه بازیابی می شود.

2-2صنایع کابل سازیروکش سیمها با سرب باعث میشود که کابل های زیرزمینی و زیر دریایی بدور از

اختالالت ناشی از خوردگی و رطوبت به کار خود بپردازند. اهمیت نسبی سرب در صنعت کابل سازی به طور

قابل مالحظه ای کاهش یافته که این امر عمدتا به علت تولید پوشش های پالستیكی است.

3-2صنایع شیمیاییلیتاژ حل شده در محلول هیدروکسید سدیم برای جدا سازی ترکیبات گوگردی بنزین

پاالیش شده در صنعت نفت استفاده می شود. در دستگاههای رسوب دهنده میست اسیدی، صنایع پاالیش-

ذوب که خوردگی و نشتی از مسایل و مشكالت مهم محسوب می شوند، از سرب استفاده می شود. سرب در

تهیه انواع آلیاژها با آنتی موان، قلع و مس ، در انواع جال و لعاب ها به صورت لیتاژ، در صنعت کبریت سازی،

تهیه برخی از انواع پالستیک، در ساخت اتاق های سربی در صنعت اسید سولفوریک سازی و باالخره در تهیه

ورنی استفاده می شود. در صنایع الستیک سازی از لیتاژ برای تسریع عمل ولكانیزاسیون استفاده می شود. در صنعت ساختمان سازی از سولفات و بورات سرب در ساخت ترکیبات پی وی سی تقویت شده استفاده می

شود.

4-2صنایع رنگ سازیکادمیوم، سرب و کروم ، رنگ دانه های اصلی تولید رنگ های مرغوب محسوب

می شوند. از سرب برای اولین بار در تولید رنگ آبی استفاده می شد. اگرچه تولید رنگ های ساختمانی حاوی

سرب کاهش یافته ولی بعضی از کاربردهای سرب در تولید رنگدانه های رنگ های صنعتی و رنگ های ضد

میكروب و ضد جلبک دیواره کشتی همچنان بی جانشین ماندهاند.

اکسید سرب یا سرب قرمز با نام تجاری ضدزنگ برای جلوگیری از زنگ زدگی آهن و اسكلتهای فلزی

 مصرف میشود. همچنین در رنگ های مخصوصی که در مقابل خوردگی مقاوم هستند از اکسید سرب استفاده

 میشود. این رنگ ها به صورت پوشش لعابی، اجسام و ساختمانها را در برابر رطوبت و زنگ زدگی حفظ

 میکنند. رنگ های سربی برای عالمت گذاری در جاده ها نیز استفاده می شوند.کرومات سرب اغلب به عنوان

رنگ زرد استفاده می شود.

5-2صنایع سرامیك سازیاکسید سرب پودری کاربرد زیادی در لعابهای صنعت سرامیک دارد.

 لعابها برای نفوذ ناپذیر کردن بدنه سفال به کار میروند. لعاب برای استحكام بیشتر سرامیک و به وجود آمدن

سطح صاف و تزئینی پس از پخته شدن سرامیک استفاده می شود. نقطه ذوب پائین سرب و ویسكوزیته آن

 باعث بوجود آمدن درخشش باال و جالی زیبا و سختی باالتر لعاب می شود. لعاب های سربی از مقاومت باالیی

در برابر پوسته پوسته شدن و حل شدن در آب برخوردار هستند. لعاب های بدون سرب کم دوامتر از انواع

 سربدار هستند. هنگامی که میزان سرب موجود در لعاب کمتر از 5% باشد، خطرات بهداشتی کمتری را ایجاد

می کند. در فرایندهای اسپری لعاب، لعاب به شكل گرد یا ذرات ریز معلق در هوا منتشر و استنشاق می شوند .

6-2سایر مصارفسرب در ساخت حروف چاپی استفاده می شودو همچنین سرب در تولید بلبرینگ

 مورداستفاده قرار میگیرد. لحیم مهمترین کاربرد سرب در صنایع مهندسی و الكترونیک است.

بطور کلی مصارف سرب در محیط های ذیل حائز اهمیت می باشد:

1 معادن سرب و تولید کنستانتره های سربی

2 باطری سازی

3 کارخانجات کابل سازی در صورتی که ازسرب استفاده شود.

4 رنگ سازی در صورتی که از سرب استفاده شود.

5 سرامیک سازی در صورتی که از سرب استفاده شود.

6 چاپخانه

7 لعاب زنی در فرایند شیشه سازی

8 و سایر ...

ویژگیهای ساختاری آن از جمله استحکام کششی پایین و دمای ذوب پایین در حدود 327 درجه سانتیگراد با برخی ویژگی های آن از جمله مقاومت خوردگی بالا جذب تابش های اتمی قابلیت ریخته گری بالا جبران می شود. از سرب به عنوان عنصر آلیاژی برای افزایش ویزگیهای ماشین کاری فلزات استفاده می شود.

آلیاژ قلع سرب به خاطر دمای ذوب پایین پر مصرف ترین آلیاژ در تمام انواع لحیم ها می باشد. فلز خالص در یک دمای مشخص ذوب می شود لیکن بسیاری از آلیاژهای لحیم در یک محدوده دمایی ذوب می ردند. بالاترین دمایی که به طور کامل در آن دما مذاب می باشد خط مایعی گفته می شود. بین این دو دما بخشی از سرب مایع و بخشی دیگر جامد می باشد بنابرین سرب دارای پایداری خمیری می باشد. هر آلیاژی ویزگی ها و ترکیبات منحصر به فردی دارد پس در انتخاب لحیم مناسب برای کار خود باید دقت بسیار کرد. در مورد لحیم قلع سرب برای مثال 40/60  را داریم که دارای 40 % قلع و 60 % سرب می باشد. لحیم هایی که کمتر از 5 % سرب دارند برای درزگیری مخازن پوشش دهی و اتصال فلزات و در جاهایی که دما بالاتر از 120 درجه سانتیگراد می باشد استفاده می گردد. آلیاژهای 90/10 و 85/15 و 80/20 در رادیاتور اتومبیل ها و درزگیری و بتونه کاری اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گیرند. آلیاژ 40/60 و 37/63 در جاهایی استفاده می شود که قطعات به حرارت حساس بوده و گرمای بسیار کمی برای اتصال دو قطعه به هم لازم است. سرب به صورت پراکنده در تمام جهان وجود دارد اگر چه بعنوان یک فلز کمیاب تلقی نمیشود ولی فقط 0016/0 % سطح پوسته زمین را تشکیل می دهد. سنگ معدن آن به شکل توده ای تمایل به افزایش غلظت دارد، به همین جهت استخراج این چنین سنگ معدنی اقتصادی است.

 

 

 

مطالب مرتبط

 

فلز روی       

مس      

فولاد      

آلومینیوم      

چدن      

تیتانیوم      

نیکل      

برنج      

تنگستن      

منیزیم

  منگنز      

قلع       

انتشار آگهی در تلگرام


آلومینیوم

آلومینیوم فلزی نرم و سبک است که دارای ظاهر نقره ای کدر می باشد زیرا وقتی در معرض هوا قرار می گیرد، یک لایه نازک از اکسیدآلومینیوم روی آن تشکیل می شود.
اطلاعات بیشتر

فلز روی

آلیاژهای روی از قرنها پیش استفاده می‌شده‌است. کالاهای برنجی که به ۱۰۰۰-۱۴۰۰ سال پیش باز می‌گردند در فلسطین پیدا شده‌اند و اشیاء رویی با ۸۷٪ روی در ترانسیلوانیا ما قبل تاریخ یافت شده‌اند.
اطلاعات بیشتر

مس

مس فلز نسبتاً قرمز رنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار است.(در بین فلزات خالص، تنها خاصیت هدایت الکتریکی نقره در حرارت اتاق از مس بیشتر است)
اطلاعات بیشتر

فولاد

اصطلاح afshar یا پولاد برای آلیاژهای آهن که بین 0/025 تا حدود 0/03 درصد کربن دارند بکار میرود فولادهای آلیاژی غالبا با فلزهای دیگری نیز همراهند .
اطلاعات بیشتر

چدن

چدن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین ۲.۱الی ۶.۲ درصد کربن داشته باشند، گفته می‌شود. رنگ مقطع شکست این آلیاژ به عنوان شناسه نامگذاری انواع مختلف آن به کار می رود.
اطلاعات بیشتر

تیتانیوم

تیتانیوم عنصری است فلزی با عدد اتمی ۲۲، در گروه IVB که در دورهٔ چهارم جدول تناوبی جای دارد.
اطلاعات بیشتر

نیکل

نیکل عنصر ۲۸ با معادل انگلیسی nickel نیکل فلزی مقاوم ، چکش خوار، براق با ساختار بلورین و مکعبی شکل به رنگ سفید و نقره ایمیباشد .
اطلاعات بیشتر

برنج

برنج آلیاژی از مس و فلز روی می‌باشد که نسبت آن‌دو در آلیاژ تعیین کننده نوع برنج با توجه به مورد استفاده آن است.
اطلاعات بیشتر

تنگستن

تنگستن (Tungsten) از فلزات واسطه می باشد. اگرچه طبیعت فیزیکی (دمای ذوب بالا، چگالی بالا، فشار بخار پایین و غیره) دلیل اصلی گسترش کاربردهای تنگستن می¬ باشد
اطلاعات بیشتر

تفاوت های فلز خالص و آلیاژ

فلزات خالص مانند آهن یا آلومینیوم منجمد نمی شوندو مانند آلیاژهای خود شروع به تبلور می کنند.
اطلاعات بیشتر

منیزیم

سبک ترین فلز در بین فلزات سازه ای است به طوریکه وزن الومینیوم 1.5 برابر وزن آهن و 4 برابر وزنآن می باشد. قابلیت ماشین کاری بالایی دارد و با اکثر روش های معمول می توان آنرا ریخاه گری کرد قطعات ریختگری آن استحکام و سختی و مقاومت ضربه بالایی دارند هدایت ا ...
اطلاعات بیشتر

قلع

قلع: یکی از اولین فلزاتی است که برای بشر شناخته شده می باشد. فلزی غیر سمی نرم قابل انعطاف و مناسب برای نورد سرد می باشد.
اطلاعات بیشتر

کروم

کروم فلز سخت و درخشان بی بو بدون مزه و با قابلیت پولیش بالا است.این فلز هنگام ترکیب شدن با اکسیژن بر روی سطح فولاد تشکیل فیل اکسید کرده که این امر باعث جلوگیری از اکیسداسیون سطوح زیرین میشود.
اطلاعات بیشتر

منگنز

منگنز فلزی سفید –خاکستری رنگ است که شباهت هایی با آهن دارد.فلزی سخت و بسیار ترد می باشد که به آسانی به حالت مذاب در نمی آید ولی بسیار آسان اکسید می شود.
اطلاعات بیشتر